Evidentiranje nepremičnin v katastru stavb in zemljiškem katastru

Po podatkih Geodetske uprave Republike Slovenije je v Sloveniji preko 300 tisoč nepremičnin, ki niso ustrezno evidentirane v katastru stavb. Nekatere Območne geodetske uprave so že začele pozivati lastnike stavb, za katere imajo podatke o njihovem obstoju, naj vložijo zahtevo za evidentiranje stavbe v kataster stavb. Rok, ki ga postavijo za ureditev stanja je tri mesece. V primeru neupoštevanju roka, lahko Geodetska uprava tudi sama poskrbi za vpis stavbe v kataster stavb, vendar na stroške investitorja.

Zakon o evidentiranju nepremičnin je bil sprejet leta 2006 in nepremičnine zgrajene po tem datumu so vpisane v kataster stavb, ker je to med drugim o tudi podlaga, za pridobitev hišne številke.

Problem pa še vedno nastaja na nepremičninah, zgrajenih pred letom 2006 in pa na nepremičninah, ki so bile kadarkoli dograjene oz. spremenjene.

Zakon o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06, 65/2007 – Odločba US) določa, da mora investitor v treh mesecih po izvedbi vseh zaključnih gradbenih del vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb, kar pa lastniki največkrat pozabijo.

Ne glede na predpise, pa je takšno evidentiranje potrebno, če želimo imeti urejen pravni status objekta. Tovrstna urejenost pa je priporočljiva ali nujna, kadar želimo npr. stavbo prodati, razdeliti solastnino, ki obstoji na stavbi, v primeru dedovanja, zgraditi prizidek k obstoječi stavbi ali zavarovanja kredita s hipoteko na stavbi.

Evidentiranje zemljišča pod stavbo, evidentiranje stavbe v kataster stavb in evidentiranje sprememb, se lahko izvede le na podlagi ustreznega elaborata, ki ga po zakonu lahko izdela le geodetsko podjetje ali projektant (2. odst. 64. čl., 4 odst. 81. čl. in 2. odst. 87 čl. ZEN) .

V kolikor vas zanima ali je status vaše nepremičnine urejen, nam lahko na elektronsko pošto info@gb-rtl.com sporočite kontaktne podatke s številko katastrske občine in številko parcele, z željo, da vam brezplačno posredujemo stanje vaše nepremičnine.

Uredite podatke o svojih nepremičninah, obeta se nov davek

Geodetski birogeodetske storitve RTL vas obvešča, da se predvideva uvedba davka na nepremičnine, kar pomeni, da bodo morali lastniki nepremičnin urediti podatke o svojih nepremičninah.

Uvedba davka na nepremičnine

V našem podjetju Geodetski biro RTL,  geodetske storitve, Peter Rejec s.p. izvajamo vse potrebne meritve za vpis stavb v kataster stavb in v zemljiški kataster. Evidentiranje stavb je potrebno, če želimo imeti urejen pravni status objekta. Tovrstna urejenost je priporočljiva kadar želimo stavbo prodati, razdeliti solastnino, ki obstoji na stavbi, zgraditi prizidek k obstoječi stavbi ali pa zavarovati kredit s hipoteko na stavbi. Če niste prepričani ali so vaše nepremičnine ustrezno pravno urejene, nas kontaktirajte in skupaj bomo preverili.

Pravna podlaga:
Zakon o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06, 65/2007 – Odločba US) določa, da mora investitor v 30 dneh po izvedbi vseh zaključnih gradbenih del vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb.