Občinski prostorski načrt Občine Grosuplje se spreminja

Novi občinski prostorski načrt

Na 14. seji Občinskega sveta Občine Grosuplje smo izvedeli, da je novi občinskim prostorski načrt poskrbel za pridobivanje cca. 87 ha novih stavbnih zemljišč, od katerih je približno 60 % namenjenih stanovanjski gradnji, ostalih 40 % pa ostalim funkcionalnim zadevam, ki bodo omogočile napredek v občini.

Geodetski birogeodetske storitve RTL vas obvešča, da se obetajo  nekatere spremembe v namenski rabi, kar pomeni, da so se za nekatera območja s tem prostorskim aktom odprle nove razvojne površine.

Akt opredeljuje nove razvojne površine za družbene dejavnosti, in sicer območje ob šoli v Št. Juriju, ob šoli v Račni, kjer so površine namenjene umestitvi igrišč ali drugim podobnim funkcionalnim dopolnitvam naselja. Tretja razvojna površina za družbene dejavnosti pa je v naselju Grosuplje, kjer se širijo zemljišča ob vrtcu in zemljišča ob domu starejših občanov.

Akt vsebuje nove pridobite tudi na temo zelenih in športnih površin, pri tem gre predvsem za območja v Grosupljem, in sicer severozahodno od Sončnih dvorov se predvideva športno rekreacijski center, v zelene površine pa se predvsem zaradi ohranjanja narave spreminja del predvidene gospodarske cone Jug.

S tem aktom se delno širi tudi območje za odlagališče odpadkov Špaja dolina.

Podrobnosti najdete tukaj.

Bi spremenili ali dopolnili občinski prostorski načrt Občine Grosuplje?

Geodetski birogeodetske storitve RTL vas obvešča, da lahko pobudo za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, oddate od 1. oktobra do 30. novembra 2012 na Občini Grosulje.

Spremenite oz. dopolnite prostorski načrt

Pobudo oddajte vsi zainteresirani, četudi ste jo že oddali v preteklih letih.
Pobuda (prostorski načrt) je lahko oddana osebno na vložišču občine ali po pošti na naslov:

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2
1290 Grosuplje

Plačilo takse po tarifni številki 1 Zakona o upravnih taksah ZUT- UPB5, Uradni list RS, št. 106/10 v višini 4.54 eur je možno poravnati na TRR: 01232-0100001923 – občinske upravne takse.

Pri vlogi posredovani po pošti, priložite kopijo plačila takse.

Vse dodatne informacije in obrazce najdete na spletni strani Občine Grosuplje.