Poznate razliko med zemljiško knjigo in zemljiškim katastrom?

Oba izraza, tako zemljiška knjiga, kot zemljiški kataster predstavljata evidenco nepremičnin, le da je zemljiški kataster stvarna evidenca, zemljiška knjiga pa pravna evidenca nepremičnin.

Zemljiški kataster

V zemljiški kataster, ki ga vodi Geodetska uprava RS, se vpisujejo podatki o legi, obliki, površini, vrsti rabe, katastrskem razredu, katastrskem dohodku, rodovitnosti in proizvodni sposobnosti zemljišča in podatki o lastnikih zemljišč.

Zemljiški kataster je torej evidenca, iz katere izvemo, kako veliko je določeno zemljišče, zakaj se to zemljišče uporablja (njiva, sadovnjak, gozd, stavbišče, dvorišče, …) in kje leži. Izpisek iz zemljiškega katastra oz. mapna kopija vsebuje tloris določenega zemljišča z okoliškimi zemljišči, parcelno številko, velikost in vrsto rabe zemljišča. Mapno kopijo prejmemo na Geodetski upravi RS.

Zemljiška knjiga

Zemljiško knjiga pa je javna knjiga kamor se zapisujejo lastninska pravica, zastavna pravica, služnostna pravica, pravica stvarnega bremena, zakupna pravica, če doba zakupa ni krajša od enega leta, predkupna in odkupna pravica ter prepoved odsvojitve in obremenitve. Zemljiška knjiga, katere vsebina je javno dostopna vsem, je temelj za pravni promet z nepremičninami, vodi pa jo okrožno sodišče na območju katerega leži nepremičnina. Če želite o neki nepremičnini izpisek iz zemljiške knjige, potrebujete katastrsko občino in parcelno številko, ki ju izveste v zemljiškem katastru.

Zdaj torej veste, kaj pomeni zemljiški kataster oziroma zemljiška knjiga.

 

Informacijska pooblaščenka izdala začasno odločbo za portal prostor.gov.si

Geodetski birogeodetske storitve RTL vas obvešča, da je informacijska pooblaščenka zaznala veliko verjetnost, da je Geodetska uprava z objavo podatkov iz obeh katastrov, registra nepremičnin in nekaterih drugih nepremičninskih evidenc na enotnem prostorskem portalu, ustvarila novo zbirko osebnih podatkov in jo javno objavila, za kar nima zakonske podlage.

Pooblaščenka je zato, da se preprečijo posegi v ustavne pravice posameznikov, katerih osebni podatki so zelo verjetno nezakonito javno objavljeni na svetovnem spletu, izdala začasno odločbo, s katero je Geodetski upravi naložila, da onemogoči dostop do teh osebnih podatkov.

(Vir IP-RS)

V registru nepremičnin pripisane tudi izračunane posplošene tržne vrednosti

Geodetski biro, geodetske storitve RTL vas obvešča, da je Geodetska uprava Republike Slovenije izračunala posplošeno tržno vrednost vseh nepremičnin v Sloveniji.

Vrednost je pripisana nepremičninam v registru nepremičnin. Končna izračunana vrednost nepremičnin se lahko spremeni le, če se spremenijo podatki  o nepremičnini v registru nepremičnin. Lastniki ne morejo več dajati pripomb na končno izračunano vrednost (posplošeno tržno vrednost). Lahko pa kadarkoli spremenijo podatke o nepremičninah s predpisanimi upravnimi postopki v zemljiškem katastru in katastru stavb ali  s sporočanjem sprememb podatkov, če so podatki evidentirani samo v registru nepremičnin. Vrednosti nepremičnin so v registru nepremičnin pripisane od 28. decembra 2011 dalje.

(Vir GURS)