Pridobitev okoljevarstvenega soglasja za postavitev daljnovoda

Geodetski birogeodetske storitve RTL vas obvešča, da na Agenciji RS za okolje  na zahtevo Elektra Ljubljana d.d. vodijo postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja za postavitev daljnovoda.

Pridobitev okoljevarstvenega soglasja

V okviru obravnavanega upravnega postopka je do 19.junija 2012 na Upravni enoti Grosuplje in Trebnje predvidena 30 dnevna javna razgrnitev dokumentacije za daljnovod 2×110 kV RTP Grosuplje – RTP Trebnje, in sicer na zahtevo stranke Elektro Ljubljana d.d.. Več podrobnosti najdete tukaj.

Vir: Občina Grosuplje

Občina Grosuplje bo privarčevani denar prelila v investicije

Geodetski birogeodetske storitve RTL vas obvešča, da je Župan dr. Peter Verlič na zadnji občinski seji pojasnil, da jim je v postopku usklajevanja proračuna uspelo privarčevati 2 milijona evrov, kar pomeni, da je zadolževanje Občine Grosuplje manjše kot so predvideli v sprejetem proračunu, in sicer za 1,5 milijonov evrov.

Na seji je župan Občine grosuplje predstavil tudi projekte, ki so ključni za naslednji 2 leti. Na področju družbenih dejavnosti je v letošnjem letu vsa investicijska dokumentacija predvidena za Podružnično šolo Šmarje – Sap, za Podružnično šolo Polico, za prizidek k Osnovni šoli Louisa Adamiča na Tovarniški in za Zdravstveni dom Grosuplje. V prihodnjem letu pa bo ob ugodnem razpletu prišlo tudi do gradnje.

V letošnjem letu bo zaključena tudi obnova Podružnične šole Kopanj z oddelkom vrtca, uredila se bo notranjost Osnovne šole Louisa Adamiča na Adamičevi, planirana pa je tudi ureditev strehe na Osnovni šoli Louisa Adamiča na Tovarniški. Razpis za zunanja igrala v vrtcu je že objavljen, tako da bodo obnovljena tudi igrala.

Na področju komunalne infrastrukture bo letos zgrajeno še zadnje manjkajoče krožišče pri Občini, urejeni bodo pločniki in javna razsvetljava ob regionalni cesti na odsekih Cikava – Šmarje – Sap, Razdrto – Mali Vrh, Mali Vrh – Škofljica, urejen bo dostop do Sončnih dvorov, predvidena je sanacija mostu čez Grosupeljščico pri tržnici in podaljšanje  linije 3G Ob Grosupeljščici s postajališčema Dom starejših in Dom obrtnikov, v polnem teku je priprava dokumentacije za rekonstrukcijo Adamičeve ceste, ki je sicer državna cesta, izvajal se bo projekt porečje Krke, moderniziralo se bo odlagališče v Špaji dolini.

Na področju prostora pričakujejo sprejem Občinskega prostorskega načrta, ki je sicer v celoti v rokah državnih institucij. V polnem teku je projekt Center ob Taborski, gre za poslovno stanovanjski storitveni center z garažno hišo P + R in novo kulturno dvorano, prav tako pa je v polnem teku tudi projekt upravni trikotnik z ureditvijo Kolodvorske. Po pozitivnem razpoloženju na javni razgrnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Šmarje – Sap, se bo nadaljevalo tudi s tem projektom. Na področju prostora se prav tako nadaljuje ureditev Grosupeljščice, dokumentacija v zvezi s Športnim parkom Grosuplje, pod pokroviteljstvom Krajevne skupnosti pa se bo v letošnjem letu uredila tudi Tržnica Grosuplje. Več podrobnosti iz občinske seje preberite tukaj.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica

Geodetski birogeodetske storitve RTL vas obvešča, da so občine Grosuplje, Ig in Škofljica združile svoje moči in ustanovile skupno upravo za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju medobčinske inšpekcije in medobčinskega redarstva. Sedež skupne uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva je v Grosuplju na Taborski c. 1. Odlok se je pričel uporabljati 1. januarja 2012.