Vpis v kataster gospodarske javne infrastrukture

KATASTER GJI

Kataster GJI je temeljna nepremičninska evidenca v Sloveniji.

V Katastru so evidentirani objekti gospodarske javne infrastrukture. Ceste, železnice, letališča, pristanišča, infrastruktura za prenos in distribucijo električne energije, zemeljskega plina, toplotne energije, nafte in naftnih derivatov, vodovod, kanalizacija, odlagališča odpadkov, vodna infrastruktura, infrastruktura za gospodarjenje z drugimi vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja in elektronske komunikacije. Kataster oziroma njegovi podatki so javno dostopni in zagotavljajo podporo pri urejanju prostora ter gospodarjenju z infrastrukturo.

Dodaj odgovor