Pogosto zastavljena vprašanja

Spodaj se nahajajo odgovori na najbolj pogosta vprašanja naših strank. Če odgovora na svoje vprašanje tukaj niste našli, potem nas pokličite ali pa nam pišite na info@gb-rtl.com.

 

Ureditev meje

Kaj se zgodi, če lastniki parcel na mejni obravnavi geodetu pokažejo dogovorjeno mejo, vendar se ta razlikuje od katastrske meje?

V zemljiškem katastru se lahko evidentira samo meja, ki je skladna s katastrsko mejo. Geodet zato lastnike seznani z natančnostjo katastrskih podatkov in predlaga mejo, ki je z njimi skladna. Poleg tega pa geodet presodi, če obstaja možnost za postopek izravnava meje.

 

Kdo plača ureditev meje?

Praviloma je plačnik tisti, ki je geodetsko storitev naročil.

 

Od česa je odvisna cena storitve ureditve meje?

Cena je odvisna od števila mejnikov, parcel, ki mejijo na vašo parcelo, od števila
lastnikov vabljenih na mejno obravnavo, nikakor pa ne od velikosti vaše parcele.

Ceno opravljene storitve oblikujemo na podlagi priporočenega cenika, ki je objavljen objavljen na spletnih straneh Inženirske zbornice Slovenije.

 

Ali moram na mejno obravnavo sam povabiti svoje mejaše?

Ne. Lastnike sosednjih parcel na mejno obravnavo pisno povabi geodetsko podjetje.

 

Sosed ureja mejo na svoji parceli, ki meji na mojo in sem dobil vabilo na mejno obravnavo. Zaradi obveznosti v službi se je ne morem udeležiti. Ali s tem kršim kakšen zakon?

Ne. Udeležba je vaša pravica in ne dolžnost. Čeprav vas na mejni obravnavi ne bo, boste
morali geodetski upravi sporočiti ali se strinjate s potekom predlagane meje. K vabilu
o izjavi o strinjanju s potekom predlagane meje bo geodetska uprava priložila še kopijo
skice iz elaborata in vas opozorila na posledice, če se o predlagani meji ne boste izrekli.

 

Okoli svoje parcele želim postaviti ograjo. Ali naj najprej uredim mejo?

Priporočamo, da mejo uredite, saj le tako lahko ograjo postavite točno na mejo in ne delate zdrahe sosedom.

 

Parcelacija

Imam dve parceli, ki sta v različnih katastrskih občinah. Ju lahko vseeno združim?

Ne. Eden izmed pogojev za združitev parcel je, da ležita v isti katastrski občini. Vse kar
lahko v tem primeru v našem podjetju naredimo je, da preučimo možnost izdelave elaborata spremembe katastrske meje.

 

Z bratom si bi rad razdelil parcelo, ampak se on ne strinja. Lahko to naredim brez njegovega pristanka?

Ne. V primeru, ko je več lastnikov parcele, morajo zahtevek za parcelacijo vložiti vsi.

 

Imam 3 ha veliko gozdno parcelo, ki bi jo rad razkosal. Lahko to naredim?

Ne, saj se na podlagi Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 110/2007) gozdne parcele
manjše od 5ha (50.000 m2) ne da deliti. Ta možnost se dopušča le za potrebe gradnje javne infrastrukture.

 

Označitev meje

Kaj je pogoj za postopek označitve meje?

Pogoj je predhodno evidentirana urejena meje parcele.

 

Kaj lahko naredi geodet, če mu mejaš ne dovoli označitev urejene meje?

Če je na mejni obravnavi prisoten mejaš, ki se ne strinja z označitvijo, meje geodet ne sme
označiti. Lahko pa se označitev meje izpelje kot samostojna storitev, kar pomeni, da je
odločba o ureditvi meje dokončna in mejaš tako ne more preprečiti označitve meje.

 

Določitev zemljišča pod stavbo

Kako se določi cena za določitev zemljišča pod stavbo?

Cena je odvisna od velikosti stavbe oziroma od števila oglišč.

 

Vpis stavbe v kataster stavb

Ali lahko vpišem stavbo v kataster stavb, čeprav še ni zgrajena v celoti? Sprašujem zato, ker bi rad vzel hipotekarni kredit?

Če je stavba v takšni fazi, da lahko izmerimo njeno neto tlorisno površino, potem lahko.
Izdelali vam bomo elaborat glede na trenutno dejansko stanje, vi pa morate nato v roku
30 dni po zaključku gradbenih del, vložiti zahtevo za vpis sprememb podatkov v kataster
stavb.

 

Inženirska geodezija

Svoje stavbe nisem evidentiral v kataster stavb. Kaj se lahko zgodi?

Ko geodetska uprava ugotovi, da stavba ni vpisana v kataster stavb, pozove investitorja, da v treh mesecih vloži zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb. Če investitor tega ne naredi, potem ga geodetska uprava predlaga prekrškovnemu organu. Poleg tega pa lahko geodetska uprava sama poskrbi, da se izdela elaborat za vpis stavbe v kataster stavb in vpiše stavbo na investitorjeve stroške.

 

Ali lahko začnem s pripravljalnimi deli za gradnjo in izkopom pred zakoličbo?

Ne. S pripravljalnimi deli za gradnjo lahko pričnete, ko je objekt zakoličen. Z izkopom pa šele takrat, ko je gradbeno dovoljenje dokončno, ko je gradbišče urejeno na predpisan način in ko je določen gradbeni nadzor. S prvim odstavkom 80. člena ZGO-1 je namreč določeno, da mora pred začetkom gradnje novega objekta, za katerega je s tem zakonom predpisano gradbeno dovoljenje, izvajalec poskrbeti za zakoličenje objekta.

 

Zakaj je dobro opazovati posedanje terena že med gradnjo oziroma poseganjem v prostor?

Zato, ker lahko s tako izmero predvidimo dinamiko posedanja bodočega objekta. Če dinamike posedanja območja ne poznamo oziroma je ne upoštevamo, se lahko posledice pokažejo kasneje, po končani gradnji, kot poškodbe na objektih.

 

Kataster gospodarske infrastrukture

Kdaj moram poklicati geodeta, da izmeri komunalne vode?

Nujno ga pokličite pred zasutjem komunalnih vodov.

 

Komunalne vode smo že zasuli, geodet pa jih še ni izmeril. Kaj lahko naredimo?

Geodet bo lahko kljub temu opravil izmero, vendar z manjšo natančnostjo. V primeru kasnejšega posega na komunalnem vodu (v primeru okvare) se lahko pripetijo poškodbe, saj lega ni bila dovolj natančno določena.