Določitev davka po novem!?

Podatki registra nepremičnin bodo uporabljeni za določitev davka na nepremično premoženje

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/2012) določa davek na nepremično premoženje večje vrednosti za leti 2013 in 2014.  Davek se odmeri, če skupna vrednost nepremičnin, ki so predmet obdavčenja in ki pripadajo istemu lastniku, znaša najmanj 500.000 evrov. 60. člen zakona podrobno določa katere nepremičnine  se štejejo v nepremično premoženje, ki je obdavčeno.

Za leto 2013 se davek odmerja na osnovi podatkov o nepremičninah, ki so na dan 1. januarja 2013 evidentirane v registru nepremičnin. Če podatki o nepremičninah, ne izkazujejo dejanskega stanja kot je bilo 1.  januarja 2013, lahko lastniki nepremičnin spremenijo te podatke najkasneje do vključno 15. februarja 2013.

Lastniki nepremičnin lahko podatke, ki se o nepremičninah vodijo v registru nepremičnin, preverijo:

Lastniki bodo z navedenimi vpogledovalniki pridobili informacijo o vseh nepremičninah in njihovih vrednostih. Katere nepremičnine oziroma kakšna vrednost bo dejansko obdavčena, lahko ugotovijo le ob upoštevanju določil 60. člena zakona.

Lastniki lahko podatke v registru nepremičnin, spreminjajo na načine, ki so podrobneje opisani v Nasvetih za ureditev podatkov o nepremičninah.

Po 15. februarju 2013 podatkov v registru nepremičnin, ki izkazujejo stanje 1. januarja 2013 ne bo več možno spreminjati.

Podatki o nepremičninah, ki bodo spremenjeni po 15. februarju 2013, se ne bodo upoštevali pri odmeri davka na nepremičnino premoženje večje vrednosti za leto 2013. Spremembe podatkov bodo upoštevane pri odmeri davka v prihodnjem letu.

[ Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije ]